Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów. Konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

„Koła Gospodyń Wiejskich – pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” – to otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego w 2024 roku w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty należy złożyć do 28 czerwca.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego, dofinansowane będą zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i lokalnych społeczności, inicjatyw których celem jest opieka nad dziedzictwem niematerialnym powiatu, identyfikacja i budowanie tożsamości lokalnej (m.in. poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tradycji kulinarnych, produktów regionalnych), promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich, upowszechniania folkloru i sztuki ludowej, tradycji kulinarnych oraz opieka nad zabytkami sztuki niematerialnej poprzez organizację wydarzeń mających na celu pielęgnowanie tradycji i zwyczajów Powiatu Tarnowskiego.

W ramach realizacji zadania,KGW z Powiatu Tarnowskiego powinny osiągnąć następujące rezultaty:

  1. organizacja co najmniej jednego wydarzenia związanego z promocją tradycji i zwyczajów Powiatu Tarnowskiego, rozwojem i popularyzacją działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Tarnowskiego (np.: spotkania, koncertu, warsztatu, wystaw, szkolenia, pokazu kulinarnego, degustacji (z wyłączeniem konkursów);
  2. przeznaczenie co najmniej 70% wysokości przyznanej dotacji na zakup przedmiotów związanych z realizacją planowanego wydarzenia w ramach oferty w poniższych kategoriach: stroje ludowe lub ich elementy,sprzęt AGD, elementów wyposażenia kuchni (naczynia kuchenne, zastawa stołowa),instrumenty muzyczne, namioty.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r., a kończyć nie później niż 31 października 2024 r. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania.
Jedno KGW może złożyć maksymalnie jedną ofertę.Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Powiatu Tarnowskiego nie może być większa niż 12 000 złotych.Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do 28 czerwca 2024 roku.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tarnowskiego w formie uchwały niezwłocznie po wyborze ofert przez Komisję Konkursową.
Regulamin konkursu i konieczne załączniki znajdują się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/sptarnow,a,2475449,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-tarnowskiego-w-2024-ro.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2n7zm5SLTA3G3IoTqa1D8ND3sVV03jKqXKT4kkeETnZYiZzcUTm17MBds_aem_AYVYdS_5getym2ZjrDI1031jcCuLPgPNaDOqdExIEYCoTLuZKwXoksyptjRtUBrdnt3vqYbJQxcTlpxOQfCuMLO8

Zarząd Powiatu Tarnowskiego przeznaczył na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – pielęgnowanie tradycji i zwyczajów” środki finansowe do łącznej kwoty 100 000 zł.

Źródło : https://bip.malopolska.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *