Odpowiedzialni Społecznie. Start Programu

Aktualności

Fundacja Totalizatora Sportowego ogłosiła Program „Odpowiedzialni Społecznie”. Nabór wniosków będzie trwał do końca 2024 r.

O dofinasowanie mogą aplikować podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, np. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Do szczegółowych celów Programu przede wszystkim należy:
oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych,
wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce,
realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce,
przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski
poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą,
wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej,
reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez: wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego, realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom,
 
Obszary działań objęte Programem, na które można uzyskać dofinansowanie, muszą być zgodne z celami Programu oraz w szczególności dotyczyć:
świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej,
udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej)
aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych;
wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:
– prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń
– organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów
– inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych, tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem : regulamin-programu-ramowyodp.pdf (totalizator.pl)

Źródło: www.fundacja.totalizator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *