„Edukacja Globalna 2024”. Konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

Otwarty konkurs na projekty dla organizacji pozarządowych i instytucji ogłosiła Fundacja Edukacja dla Demokracji. W ramach projektu „Edukacja Globalna 2024. Regranting dla organizacji pozarządowych” można pozyskać 12 tys. zł.

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.

W ramach projektu  „Edukacja Globalna 2024. Regranting dla organizacji pozarządowych”wnioski można składać w dwóch ścieżkach projektowych:

Ścieżka A – dla doświadczonych organizacji legitymujących się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024, na kwotę równą lub większą niż 40 tysięcy złotych.

Ścieżka B – nieposiadające doświadczenia realizacji projektów edukacji globalnej lub legitymujące się doświadczeniem realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej w latach 2019-2024 na kwotę mniejszą niż 40 tysięcy złotych.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim w elektronicznym generatorze wniosków Fundacji Edukacja dla Demokracji dostępnym na stronie: dzialamy.fed.org.pl i zarejestrować elektroniczną wersję wniosku (zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w generatorze) przed upływem terminu składania wniosków, tj. 05.08.2024do godz. 17.00.

W konkursie zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosido 12.000 zł.

Uwaga! Uwzględnione zostałykosztyadministracyjne, które wynoszą do 20% wartości projektu. Projekty powinny zostać zrealizowane w okresie  od 1 września do 30 listopada 2024. Nie jest wymagany wkład własny. Szczegóły udziału w konkursie określa regulamin: https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2024/07/Regulamin-konkursu-EG-2024-regranting.pdf

Definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. (tutaj więcej informacji: https://fed.org.pl/globalna/o-programie/ ).

Źródło: https://fed.org.pl/edukacja-globalna-2024-konkurs-grantowy-dla-organizacji/