Baza Wiedzy

Zapraszamy do poradnika ABC Kół Gospodyń Wiejskich. Na tej stronie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące KGW.

Dlaczego warto założyć Koło?

Najczęściej zadawane pytania – i odpowiedzi

Co zrobić, żeby założyć Koło?

Jak wypełnić wniosek – instrukcja

Przydatne dokumenty.

Pomocny pełnomocnik.

Po kliknięciu na jeden z powyższych linków będziesz mogła łatwo przenieść się do właściwej części artykułu.

Prawne aspekty funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich

Zapoznaj się, z prawnymi aspektami prowadzenia Kół. W przystępny sposób autor przedstawia zagadnienia przydatne przy funkcjonowaniu. Kliknij w link poniżej aby przeczytać artykuł.

Prawne aspekty funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich – artykuł

Dlaczego warto założyć Koło?

Aktywizacji i integracja społeczna, kultywowanie lokalnej kultury i tradycji, możliwość samorozwoju, okazja do zdobywania nowych umiejętności oraz znajomości no i wreszcie… dobra zabawa. To najważniejsze z zalet Kół Gospodyń Wiejskich. Ale ustawodawca przewidział jeszcze szereg innych korzyści, możliwości i uproszczeń, które wiążą się z działalnością Kół.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich reguluje Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Umożliwia ona Kołom uzyskanie osobowości prawnej, pomoc finansową raz w roku, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT, brak konieczności posiadania kasy fiskalnej, prostą i szybka rejestrację, która nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów.

Uzyskanie osobowości prawnej
Koło Gospodyń Wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zerowe koszty oraz prosta i szybka rejestracja

Zarząd koła gospodyń wiejskich lub komitet założycielski (w przypadku niewybrania zarządu) składa wpis do rejestru do właściwego miejscowo kierownika Biura Powiatowego ARiMR. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć:

– statut lub oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu

– uchwałę o wyborze zarządu koła lub komitetu założycielskiego

– uchwałę o przyjęciu statutu

– załącznik do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła

– fakultatywnie: oświadczenie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Koło musi liczyć minimum 10 członków, którzy ukończyli 18 lat i mieszkają na terenie wsi będącej terenem działalności koła, sołectwie położonym w granicach administracyjnych miasta albo w mieście do 5000 mieszkańców. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

Postępowania w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru są wolne od opłat

Pomoc finansowa raz w roku kalendarzowym

Warunkiem uzyskania corocznej pomocy jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich i złożenie wniosku o pomoc finansową na formularzu udostępnionym przez ARiMR (od 1 stycznia 2023 r. możliwość składania wniosków drogą elektroniczną).

Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby członków koła. Od 202 roku to 5 tysięcy złotych dla KGW liczących do 30 członków, 6 tysięcy złotych dla KGW liczących od 31 do 75 członków, 7 tysięcy złotych dla KGW liczących ponad 75 członków

Zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT

Dochody kół gospodyń wiejskich przeznaczone na działalność statutową nie podlegają podatkowi CIT (przychód do 100 tys. zł) i VAT (zwolnienie do 200 tys. zł)

Możliwość prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów

Warunki prowadzenia UEPiK: 

KGW osiąga przychody określone w ustawie

KGW nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego

W roku poprzedzającym rok podatkowy przychód koła wyniósł do 100 tys. złotych

O wyborze prowadzenia UEPiK koło gospodyń wiejskich zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, za pośrednictwem powiatowego biura ARiMR. Musi się to to stać do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym KGW rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Brak konieczności posiadania kasy fiskalnej

Koło, które prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zwolnione jest z obowiązku sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Możliwe źródła dochodu, majątek oraz możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji

Majątek KGW powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

Koło gospodyń wiejskich, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Dochód z działalności koła służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej

Od momentu rejestracji koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, może ono prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą.

Opieka Pełnomocnika do spraw KGW w biurach powiatowych ARiMR

Opieka Pełnomocnika do Sprawa KGW w ARMiR polega na pomocy w rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, promowaniu i wspieranie kół gospodyń wiejskich oraz ich związków, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach.

Informacje znajdziesz też na: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/korzysci-mozliwosci-i-uproszczenia-jakie-daly-kolom-gospodyn-wiejskich-rozwiazania-ustawowe


Najczęściej zadawane pytania – i odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy listę najczęściej zdawanych pytań i odpowiedzi na nie. Mamy nadzieję, że pomogą w zorientowaniu się temacie.

Kto może założyć Koło

Jeśli w twoim miejscu zamieszkania nie ma jeszcze Koła Gospodyń Wiejskich, (możesz to sprawdzić u powiatowego pełnomocnika ds. KGW) wraz z chętnymi do działania w KGW osobami, możesz założyć Koło w swojej miejscowości. Do zarejestrowania Koła wystarczy 10 chętnych osób, które ukończyły 18 lat. Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kto może wystąpić z inicjatywą założenia Koła?

Z inicjatywą założenia koła może wystąpić co najmniej 10 osób, zwanych do czasu rejestracji Koła w Rejestrze założycielami. Osoby te muszą mieć ukończony 18 rok życia. Ponadto co najmniej 10 założycieli musi posiadać miejsce zamieszkania na obszarze wsi będącej terenem działalności koła, sołectwa położnego w granicach administracyjnych miasta albo miasta do 5 000 mieszkańców. Miejsce zamieszkania nie jest tożsame z miejscem zameldowania takiej osoby, ponieważ miejsce zameldowania może się różnić od miejsca zamieszkania.

Kto może być członkiem Koła?

Członkiem Koła może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.

Czy osoby niepełnoletnie mogą być członkami Koła?

Osoby, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w działalności koła, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych), ale dopóki osoby te nie ukończą 18 lat nie mogą stać się członkami koła.

Czy w jednej wsi może być zarejestrowane więcej niż jedno koło?

Nie. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

Czy Koła mogą być rejestrowane tylko na terenach wiejskich?

Nie. Koła gospodyń wiejskich mogą mieć siedzibę i działać także na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast oraz w miastach do 5000 mieszkańców.

Czy miejsce rejestracji Koła ogranicza jego działalność?

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać swoje zadania, także poza terenem swojej działalności, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Czy można należeć do kilku Kół?

Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła.

Czy są jakieś wymogi odnośnie nazwy Koła?

W nazwie koła musi się znaleźć odniesienie do terenu działalności koła, czyli w nazwie należy wskazać co najmniej jedną nazwę miejscowości, na terenie której koło prowadzi swoją działalność. Nazwa każdego koła musi być unikalna

Pytania można zadawać również po adresem KGW@minrol.gov.pl. Powyższy FAQ pochodzi ze strony https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/kto-moze-zalozyc-kolo


Co zrobić, żeby założyć Koło?

W kilku prostych krokach podpowiadamy, jak założyć Koło Gospodyń Wiejskich ipodajemy wszystkie potrzebne do tego linki i formularze. 

  1. Znajdź grupę chętnych (minimalnie: 10 osób)
  2. Pobierz dokumenty – znajdziesz je tutaj: https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krkgw
  3. Przyjmijcie w formie uchwały statut Koła. Możecie skorzystać z gotowego wzorca (tutaj: https://www.gov.pl/attachment/e25b7b2c-775e-488c-9bd2-eb533b00d765) lub napisać własny statut. Pamiętajcie, że w każdym czasie możecie zmienić statut.
  4. Można przyjąć statut wzorcowy lub statut własny, jeśli wcześniej uchwaliło się statut wzorcowy. Każda taka zmiana statutu powoduje obowiązek zgłoszenia jej do Rejestru: https://krkgw.arimr.gov.pl/
  5. Wybierzcie Zarząd, działający w imieniu koła, który wystąpi o rejestrację koła w Rejestrze. Jeśli Zarząd nie został wybrany, wniosek może również złożyć Komitet założycielski, który działa do czasu rejestracji, a następnie (zgodnie ze statutem) do czasu wyboru organów.
  6. Wypełnijcie wniosek i załącznik do wniosku – instrukcja: https://www.gov.pl/attachment/53ddc0bb-0dc7-4830-a1a8-6e51dfe3998d
  7. Wniosek można wypełnić również online, z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP – szczegółowa instrukcja: https://www.gov.pl/attachment/9e5e87e8-ea28-421e-98da-3e3d16ca541b
  8. Następnie należy się udać do najbliższego Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (lista: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

w celu złożenia wniosku rejestracyjnego. Tam Pełnomocnik ds. KGW (lista: https://www.gov.pl/attachment/b0200a93-cd5b-4932-98af-179cf8afbf60) przyjmie wniosek i wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru.

I gotowe ☺


Jak wypełnić wniosek – instrukcja

Poniżej wyjaśniamy jak wypełnić kolejne punkty w formularzy rejestracyjnym kola.

I. Cel zgłoszenia

Jeśli rejestrujesz po raz pierwszy w Agencji koło, działające do tej pory na podstawie odrębnych przepisów (np. w formie Stowarzyszenia albo Kółka rolniczego) zaznacz znakiem „X” pole Wpis koła gospodyń wiejskich, działającego na podstawie odrębnych przepisów

Jeśli rejestrujesz po raz pierwszy nowe koło zaznacz znakiem „X” pole Wpis koła gospodyń wiejskich, utworzonego na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Ten sam formularz wniosku o wpis koła do rejestru wypełniasz również:

Jeśli chcesz zmienić dane koła, które już jest zarejestrowane w Agencji (np. statut, ilość członków koła) zaznacz znakiem „X” pole Zmiana danych

Uwaga ! Zgłoszenie do Rejestru listy członków koła gospodyń wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego – pozostaw to pole puste. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koło nie ma już obowiązku składania tego typu zgłoszenia.

Jeśli chcesz dokonać korekty danych, po otrzymaniu pisemnego wezwania Agencji, zaznacz znakiem „X” pole Korekta danych

II. Dane identyfikacyjne koła

pole 01 – Pełna nazwa koła – podaj pełną nazwę koła pamiętając o tym, że nazwa koła gospodyń wiejskich powinna odróżniać tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła.

pole 02 – Numer koła w Rejestrze – jeśli składasz wniosek po raz pierwszy pozostaw to pole puste

pole 03 – REGON – wypełnij to pole tylko jeśli koło posiada już REGON.

pole 04 – NIP – wypełnij to pole tylko jeśli masz już nadany NIP.

III. Siedziba i adres koła

pola od 5 do 17 – podaj siedzibę i adres koła pamiętając, że:

W nazwie koła musi się znaleźć odniesienie do terenu działalności koła, czyli w nazwie należy wskazać co najmniej jedną nazwę miejscowości, na terenie której koło prowadzi swoją działalność. Nazwa każdego koła musi być unikalna

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich mogą mieć siedzibę i działać także na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast oraz w miastach do 5 000 mieszkańców

siedzibą Koła jest miejscowość, w której ma siedzibę jego organ zarządzający (art. 41 Kodeksu cywilnego, chyba, że ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej)

aby przyśpieszyć rejestrację w przypadku siedziby koła znajdującego się w sołectwie położonym w granicach administracyjnych miasta lub w mieście do 5 000 mieszkańców, do wypełnianego wniosku dołącz dokument poświadczający, że wskazane sołectwo znajduje się w granicach administracyjnych miasta lub wskazane miasto liczy do 5 000 mieszkańców. Dokumentem takim może być np. zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd Miasta. Dołączenie takiego dokumentu nie jest obowiązkowe, ale może wpłynąć na szybszą i sprawniejszą rejestrację.

IV. Adres koła do doręczeń

pola od 18 do 26 – wypełnij tylko jeśli chcesz aby adres korespondencyjny był różny od podanej przez Ciebie siedziby i adresu koła.

V. Teren działalności koła

Wypełnij wszystkie pola (województwo, powiat), pamiętając że terenem działalności koła może być jedna bądź więcej wsi, sołectwo (sołectwa) w granicach administracyjnych miasta oraz miasto (miasta) do 5 000 mieszkańców. Zatem może się zdarzyć sytuacja, że na terenie jednej wsi, sołectwa lub miasta do 5 000 mieszkańców będą działały dwa lub więcej kół. Miejsce rejestracji koła nie jest tożsame z terenem jego działalności.

Aby przyśpieszyć rejestrację w przypadku terenu działalności koła obejmującego sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta lub w mieście do 5 000 mieszkańców, do wypełnianego wniosku dołącz dokument poświadczający, że wskazane sołectwo znajduje się w granicach administracyjnych miasta lub wskazane miasto liczy do 5 000 mieszkańców. Dokumentem takim może być np. zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd Miasta. Dołączenie takiego dokumentu nie jest obowiązkowe, ale może wpłynąć na szybszą i sprawniejszą rejestrację.

VI. Osoby umocowane do reprezentacji koła 

Jeśli na podstawie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło po raz pierwszy zaznacz znakiem „X” pole – członkowie komitetu założycielskiego

Jeśli rejestrujesz już działające koło (np. w formie Stowarzyszenia albo Kółka rolniczego) zaznacz znakiem „X” pole osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z uchwałą o wyborze zarządu.

Pamiętaj, że dane osoby lub osób umocowanych do reprezentacji muszą być zgodne z uchwałą założycieli koła lub uchwałą zebrania członków koła o wyborze zarządu koła. Z uchwały musi również wynikać funkcja jaką wskazana osoba pełni w zarządzie.

Jeżeli osobą umocowaną do reprezentacji koła jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wpisz kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość w pola 30, 34 i 38 (Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości )

VII. Oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu oraz data utworzenia koła 

pole 39 – oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu

– jeśli koło przyjęło wzorcowy statut zaznacz znakiem „X” pole: – TAK

– jeśli koło uchwaliło własny statut zaznacz znakiem „X” pole: – NIE

pole 40 – oświadczenie dotyczące daty utworzenia koła – pole to wypełnia koło rejestrujące się po raz pierwszy na podstawie nowych przepisów

Wskaż datę uchwały o utworzeniu koła, uchwały o powołaniu komitetu założycielskiego albo innego zdarzenia jednoznacznie wskazującego na utworzenie koła gospodyń wiejskich.

VIII. Sposób reprezentacji koła

Wskaż aktualny sposób reprezentacji, czyli określ kto na dzień złożenia wniosku reprezentuje koło:

  • komitet założycielski (w tym wypadku należy dodatkowo wskazać sposób reprezentacji zgodny z opisanym w statucie koła. Nie ma znaczenia to czy koło umocowało już osobę lub osoby do reprezentacji).
  • zarząd – wskaż, czy reprezentacja jest łączna (wieloosobowa, czyli dwóch lub więcej członków zarządu musi działać razem) czy też jednoosobowa. Dane w tym polu powinny być zgodne ze statutem koła (w przypadku statutu wzorcowego, koło reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie)

IX. Załączniki

1. Jeśli na podstawie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło dołącz:

* Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566);

* Statut koła, jeżeli nie został przyjęty statut wzorcowy;

* Uchwała o wyborze zarządu koła, a w przypadku, gdy zarząd nie został wybrany – uchwała założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego;

* Zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów;

2. Jeśli rejestrujesz już działające koło dołącz:

* Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566);

* Statut koła, dostosowany do wymagań Ustawy;

X. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)

XI. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób 

XII. Informacje dotyczące rejestru

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w powyższych sekcjach (X,XI, XII) i złóż swój podpis

XIII. Osoby składające wniosek 

Jeżeli na bazie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło – wskaż imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego koła. Nie zapomnij o dacie i podpisach tych osób. Dane muszą być zgodne z uchwałą założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego.

Jeżeli rejestrujesz koło działające na podstawie poprzednich przepisów – wskaż imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego koła. Nie zapomnij o dacie i podpisach tych osób. Dane te muszą być zgodne z uchwałą członków koła o wyborze zarządu.

Jak wypełnić załącznik W-1.1/566?

Jeżeli na bazie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło – zaznacz znakiem „X” pole informujące, że zgłoszenie dotyczy założycieli koła

Jeżeli rejestrujesz koło działające na podstawie poprzednich przepisów – zaznacz znakiem „X” pole informujące, że zgłoszenie dotyczy członków koła

I. Dane poszczególnych założycieli lub członków koła i ich miejsce zamieszkania 

Wypełnij pola: Nazwisko, Imię, PESEL, a dla założyciela lub członka koła nieposiadającego obywatelstwa polskiego, zamiast pola PESEL pole Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Pamiętaj, że wszyscy założyciele muszą złożyć podpis w polu 12 Oświadczenie założyciela koła.

W polu 13 wskaż miejsce zamieszkania założycieli koła, czyli miejscowość, w której osoby te przebywają z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego).

Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie działalności koła musi złożyć co najmniej dziesięciu założycieli.

Uwaga! Opisane wyżej Oświadczenia dotyczą tylko i wyłącznie założycieli koła, a zatem członkowie koła nie są zobowiązani do składania tych oświadczeń.

Sekcja zawiera liczbę pozycji pozwalającą zapisać 11 założycieli lub 11 członków. W przypadku, gdy założycieli jest więcej niż 11, należy wypełnić kolejny egzemplarz Załącznika W-1.1/566.

Instrukcja pochodzi ze strony https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/jak-wypelnic-wniosek?fbclid=IwAR2YwbCSz1Ggz4xEpQBLbcybA7S0CF6_vWMfq5JNk6trx6GE9auyOWopceg


Potrzebne/przydatne dokumenty

Wzór statutu KGW: https://www.gov.pl/attachment/e25b7b2c-775e-488c-9bd2-eb533b00d765

Wniosek o przyznanie pomocy w 2022 roku: https://www.gov.pl/attachment/5a979e0b-6acc-492f-9314-9e4ebd7dcfd6

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy https://www.gov.pl/attachment/76f22a42-ad97-43d1-9314-971480ed6af6

Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem – formularze rejestracyjne podatników https://www.gov.pl/attachment/48dc9570-55fd-46ef-bf45-6c5a04594f64

Uchwała o wyborze Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich https://www.gov.pl/attachment/8ed1852d-c9c4-4b19-8817-cfdc4bc6f2a6

Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego Koła Gospodyń Wiejskich https://www.gov.pl/attachment/2515d8d0-bdcd-4e57-bbea-7a0824bb3645

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej https://www.gov.pl/attachment/21cca8c0-b6d6-4dff-bc93-da1c9c9d52c6

Załącznik do wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej https://www.gov.pl/attachment/2ace345e-803d-4088-81cc-b3e3ba0855c8

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy finansowej – złóż do  dnia 31 stycznia roku następnego po roku za który jest sprawozdanie. https://www.gov.pl/attachment/42824e57-b826-4053-95e8-5f640735bbbf

Instrukcja z wypełniania sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla Koła Gospodyń Wiejskich https://www.gov.pl/attachment/9d0aed00-d330-44e6-8f99-e2134555dc42


Pomocny pełnomocnik


Wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich zapewnić mają kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy powołują w tym celu pełnomocników do spraw KGW. Poniżej zamieszczamy listę pełnomocników w poszczególnych powiatach.

Lista pełnomocników:

https://www.gov.pl/attachment/073038ca-4c5a-40f0-8d69-01ffd3593839