Wsparcie dla inicjatyw obywatelskich

Aktualności Dotacje i konkursy

Koła gospodyń wiejskich mogą startować w konkursie w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczegółowe informacje na temat NOWEFIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601 901 285w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adresem: FIO@niw.gov.pl.

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy  jest przeznaczony dla organizacji małych, o zasięgu lokalnym i młodych stażem działania oraz grup nieformalnych. Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywać się będzie poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: Operatorami), których zadanie polegać będzie na rozwoju iwzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw. W ramach realizowanych zadań konieczne jest:

· wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie inicjatyw lokalnych wformule małych grantów oraz zapewnienie możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym ;

· prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań;

· przeprowadzenie ewaluacji na zakończenie zrealizowanego projektu.

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

W  jego ramach wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

 Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4. powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np.zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Czas realizacji zadania:

Od 1 marca 2024 do 31 grudnia 2026 r. Uwaga, w przypadku rozstrzygnięcia konkursu po 1 marca 2024, wszelkie koszty poniesione w terminie realizacji zadania publicznego, w przypadku nieprzyznania dofinansowania nie zostaną Oferentowi zwrócone. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NOWEFIO.

Terminy składania ofert

Priorytet 1: od 03.08.2023, godz. 14.00 do 25.09.2023, godz. 14.00 Priorytety 2-4 od 16.10.2023, godz. 14.00 do 27.11.2023, godz. 14.00

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie NOWEFIO 2024 musi nastąpić przez Generator Ofert. W celu złożenia oferty należy:utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl; Ø wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”; Ø w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program FunduszInicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i wypełnić ofertę; wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ. Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed 29 lutego 2024 r.

 Infolinia NOWEFIO 2024

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z  Regulaminem Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 2024.

Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 2024.

Szczegółowe informacje na temat NOWEFIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601 901 285w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adresem: FIO@niw.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *