Są wyniki badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Aktualności

Blisko 47% rolników uważa, że w 2023 r. nie wystąpiły żadne czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych, a najczęściej wskazywaną barierą ograniczającą rozwój były zbyt niskie ceny zbytu. GUS opublikował wyniki badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych za II półrocze 2023 r.

W ocenie rolników zarówno zmiany, jakie miały miejsce w II półroczu 2023 r., jak i bieżąca (grudzień 2023 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowały się niekorzystnie. Również prognozy na I półrocze, 2024 r. są pesymistyczne. Nastroje rolników były jednak mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania. Odnotowano wzrost wartości wskaźnika zmiany sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego o 3,6 p. proc. w porównaniu z I półroczem 2023 r.Oceny różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

Analiza sald odpowiedzi wykazała m. in., że:

  • osoby kierujące gospodarstwami indywidualnymi wyraziły bardziej pesymistyczne opinie o zmianach jakie zaszły w II półroczu 2023 r., a także o sytuacji bieżącej (grudzień 2023 r.), niż użytkownicy gospodarstw osób prawnych i niemających osobowości prawnej,
  • kierujący gospodarstwami prowadzącymi produkcję roślinną ocenili koniunkturę mniej korzystnie, niż użytkownicy gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Jednocześnie wyrazili więcej negatywnych opinii na temat przyszłej ogólnej sytuacji swoich gospodarstw rolnych,
  • najmniej pesymistyczne oceny wyrażali młodzi rolnicy (poniżej 25 lat), a także osoby prowadzące gospodarstwo rolne przez okres 2–5 lat.

Tutaj pełny raport : Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach-rolnych-w-drugim-polroczu-2023-roku,10,23.html

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R) prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym, jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

Źródlo: https://stat.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *