Dla dzieci z terenów wiejskich

Aktualności Dotacje i konkursy

Konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury. Nabór trwa cały rok.

Fundacja PZU każdego roku przeznacza środki finansowe na realizację projektów pozakonkursowych, prowadzi trzy konkursy dotacyjne. Jeden z nich Fundacja PZU z Kulturą”wspiera dzieci i młodzież z terenów wiejskich.

„Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na rozumienie świata i umożliwia rozwój nowych pasji, a opera, teatr, filharmonia, muzea czy galerie sztuki wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.Celem konkursu „Fundacja PZU z kulturą” jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących i rozwijających wyjazdach do instytucji kultury, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Chcemy zachęcić młodzież do poznawania tzw. kultury wysokiej, która przekazana w atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna tylko dla wąskiej grupy odbiorców.”

Konkurs ogłaszany jest raz w roku.Termin składania wniosków przez upływa 01.08.2023 r. (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/). Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 02.10.2023 r. do 01.04.2024 r. Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto). Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji –najpóźniej do dnia 15.09.2023 r.Na stronie Fundacji (https://fundacja.pzu.pl/)  znajdują  się Regulamin konkursu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *