„Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji” – konkurs

Aktualności Dotacje i konkursy

Na zakup strojów ludowych wraz z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem i popularyzacją działalności kół gospodyń wiejskich z powiatu krakowskiego można zdobyć dofinansowanie w konkursie„Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji”.

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem : https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=29645w terminie do dnia 9 lutego 2024 r. do godz. 23:59. Należy także wydrukować ofertę wygenerowaną w systemie Witkac.pl, podpisanie jej  przez osoby uprawnione i dostarczenie jej wraz załącznikami w terminie do dnia 13 lutego 2024 r. do godz. 15:30 do siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do siedziby urzędu.Budżet zadania wynosi 160 000,00 zł, zaś kwota dotacji na zadanie do 15 000,00 zł.
Zadania zgłoszone do konkursu mogą być realizowane od 11.03.2024 do 30.11.2024.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy) w tym promocja działalności kół gospodyń wiejskich, upowszechnianie folkloru i sztuki ludowej oraz opieka nad zabytkami sztuki niematerialnej poprzez zakup strojów ludowych połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem i popularyzacją działalności kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu krakowskiego (np. spotkań, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, konkursów, pokazów).

KGW w ramach konkursu zobowiązane jest do zorganizowania co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem i popularyzacją działalności kół gospodyń wiejskich z powiatu krakowskiego oraz przeznaczenia co najmniej 90% wysokości przyznanej dotacji na zakup strojów lub elementów strojów ludowych charakterystycznych dla terenu działalności koła gospodyń wiejskich, zgodnych z tradycją regionu krakowskiego potwierdzoną w etnograficznych materiałach źródłowych (albumach, wzornikach, dokumentacji fotograficznej) lub innymi źródłami naukowymi lub konsultacją z etnografem.

Regulamin Konkursu

W linku znajduje się dokumentacja konkursu:
https://powiat.krakow.pl/urzad-i-jednostki-powiatu/konkursy/kultura-i-dziedzictwo-narodowe-1/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-dla-kgw-w-2024-roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *