Karpackie Inicjatywy Lokalne. Konkurs

Aktualności

Czas na aplikowanie do Konkursu Karpackie Inicjatywy Lokalne edycja 2024 został przedłużony. O dofinasowanie można aplikować do 6 maja.

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie). Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:

  • podtrzymywania tradycji narodowej,
  • rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
  • zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
  • promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

W konkursie na realizację karpackich inicjatyw lokalnych mogą startować;

  1. Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: UoDPPioW, mająca siedzibę na obszarze projektu oraz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
  2. Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw pokrywa się z obszarem stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce.Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gminmiejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin – miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim.Został on szczegółowo opisany w regulaminie ; https://procarpathia.pl/projekty/projekty-krajowe/karpackie-inicjatywy-lokalne?view=article&id=1021:dokumentacja-konkursowa-edycja-2024&catid=78

Zgłaszane inicjatywy powinny być projektami miękkimi, przyczyniającymi się do osiągniecia celu konkursu, mogą mieć różną formę, np.:

 • zajęcia edukacyjne,

• warsztaty,                                                                                                

• seminaria,

• wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów),

• opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych,

• wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.

I nabór Ogłoszenie i wyłonienie inicjatyw:I-II kw. 2024 r. Realizacja i rozliczenie inicjatyw: II-IV kw. 2024 r.

Budżet: 200 000 PLN Min. 20 inicjatyw

Wypełniony komputerowo wniosek, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data i godzina dostarczenia wniosku na adres: karpackie.inicjatywy@procarpathia.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać tytuł inicjatywy, w treści nazwę organizacji pozarządowej lub/i grupy nieformalnej.

Kontakt w sprawie naboru: karpackie.inicjatywy@procarpathia.pl

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne jest częścią zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” (Operatora projektu) sfinansowanego przez Narodowy Instytut WolnościCentrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 na podstawie umowy nr 23/III/2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *