Prezydent podpisał ustawę o KGW. Co to oznacza dla kół gospodyń?

Aktualności

Zdaniem autorów ustawy o kołach gospodyń wiejskich jej celem jest nadanie osobowości prawnej kołom, zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Prezydent podpisał ustawę o KGW 27 listopada. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Według zapisów ustawy koło gospodyń wiejskich ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Zadania KGW:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Na terenie jednej wsi siedzibę może mieć jedno KGW. Jednak Kancelaria Prezydenta wyjaśnia, że “to ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych”. Koło nabywa osobowość prawną w chwili wpisu do rejestru, który ma prowadzić ARiMR. Zarejestrowane zostanie koło, które pierwsze zgłosi wpis.

Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KGW dla pełnoletnich. Kolejny zapis ustawy mówi, że członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Co z młodszymi mieszkańcami, którzy do tej pory chętnie wspierali działania mam czy babć? Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności KGW mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. “Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła”.

Można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *