Pięć lat Ustawy o KGW

Aktualności

Pięć lat temu (9 listopada 2018 roku) Sejm RP uchwalił Ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, która dała KGW osobowość prawną, możliwość ubiegania się o dotacje oraz szansę na prowadzenie działalności gospodarczej.To także pierwsza samodzielna ustawa w całości regulującą działalność kół.

Przyjęcie Ustawy o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 roku oznaczało, że koła wreszcie zostały dostrzeżone i docenione przez ustawodawcę jako odrębna organizacja.Według ustawy “koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich“.

Przypomnijmy jakie korzyści, możliwości i uproszczenia dały KGW rozwiązania ustawowe:

  • Uzyskanie osobowości prawnej

Koło Gospodyń Wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa.

  • Prosta i szybka rejestracja bez ponoszenia kosztów

Zarząd koła gospodyń wiejskich lub komitet założycielski (w przypadku niewybrania zarządu) składa wpis do rejestru do właściwego miejscowo kierownika Biura Powiatowego ARiMR. Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. Należy do niego dołączyć:

– statut lub oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu

– uchwałę o wyborze zarządu koła lub komitetu założycielskiego

– uchwałę o przyjęciu statutu

– załącznik do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła

– fakultatywnie: oświadczenie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Koło musi liczyć minimum 10 członków, którzy ukończyli 18 lat i mieszkają na terenie wsi będącej terenem działalności koła, sołectwie położonym w granicach administracyjnych miasta albo w mieście do 5000 mieszkańców.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Postępowania w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestrusą wolne od opłat.

  • Pomoc finansowa raz w roku kalendarzowym

Od 2023 roku stawka pomocy została zwiększona i wynosi:8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

  • Zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT

Dochody kół gospodyń wiejskich przeznaczone na działalność statutową nie podlegają podatkowi CIT (przychód do 100 tys. zł) i VAT (zwolnienie do 200 tys. zł).

  • Możliwość prowadzenia UEPiK jeśli:

– KGW osiąga przychody określone w ustawie,

     – nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego,

– w roku poprzedzającym rok podatkowy przychód koła wyniósł do 100 tys. złotych.

Tutaj poradnik : https://poradnik.ngo.pl/uproszczona-ewidencja-przychodow-i-kosztow-dla-kgw

  • Brak konieczności posiadania kasy fiskalnej

Koło, które prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zwolnione jest z obowiązku sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Możliwe źródła dochodu, majątek oraz możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji.– majątek KGW powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

– koło gospodyń wiejskich, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej,

– dochód z działalności koła służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

  • Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Opieka Pełnomocnika do spraw KGW w biurach powiatowych ARiMR.
  • Promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich oraz ich związków, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przez Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.
  • Pomoc i nadzór Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych nad działalnością Kół Gospodyń Wiejskich we współpracy z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie: https://www.gov.pl/web/kobiety-gospodarne-i-wyjatkowe/korzysci-mozliwosci-i-uproszczenia-jakie-daly-kolom-gospodyn-wiejskich-rozwiazania-ustawowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *