Konkurs „Mecenat Małopolski”

Aktualności Dotacje i konkursy

Do 18 stycznia można składać oferty w ramach konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja”.Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tys. zł. 

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartego konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja”.

Wsparciem mogą być objęte między innymi projekty zakładające: realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury, polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru, zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Oferty można składać do 18 stycznia 2024 roku za pomocą generatora eNGO.

Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tys. zł. 

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski – I edycja” zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 4 mln zł. 

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/mecenat-malopolski-i-edycja-1?fbclid=IwAR2a0YlA6Z9yOYqpWGGi0FcAS4G6v8ljH7Py7__AxBGXdJRAW6kqUjwYfts

Foto.  UMWM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *