Wystartował Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Aktualności ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ruszył nabór do piątej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia z woj. świętokrzyskiego mogą aplikować o granty w wysokości od 2 tysięcy do 6 tysięcy złotych na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Operatorem Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego ponownie została Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

W ramach Funduszu młode organizacje mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości od 2000 do 6000 zł, natomiast grupy nieformalne od 2000 do 5000 zł. Nabór wniosków potrwa od 9 do 31 maja 2024 r. do godz. 23:59:59. Wniosek należy złożyć za pomocą generatora wniosków on-line.generator wniosków dostępny jest  na stronie: www.swietokrzyskiegranty.pl.  Łączna pula środków wynosi ponad 460 tysięcy złotych.

Dotacje, otrzymane w ramach Konkursu, mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw, wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego tj.

-pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

– tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;

– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

– działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalności charytatywnej;

– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

– działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.);

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

– działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

– turystyki i krajoznawstwa;

– porządku i bezpieczeństwa publicznego;

–  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

– udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

– ratownictwa i ochrony ludności;

– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– promocji i organizacji wolontariatu;

– pomocy Polonii i Polakom za granicą;

– działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

– działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2205);

– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

– rewitalizacji;

– działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a

– działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140).

Celem inicjatywy jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych.

Źródło: https://www.swietokrzyskiegranty.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *