Aktywni+”, edycja 2024. Konkurs

Aktualności

Już 13 maja ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Mogą w nim wystartować koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w 2024 roku, na zadania określone w ramach 4 priorytetów Programu:

  1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej 2 samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotacje w ramach Programu w 2024 r. wynosi 38 mln zł. Szczegółowe zasady alokacji środków zostały określone w Programie oraz w Regulaminie. Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;

2) zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym;

3) podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;

4) budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Przedmiotem dofinansowania mogą być następujące koszty:

– merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach;

– obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne: łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej, do 10% wartości dotacji oraz koszty kierowania (koordynacji) projektu wraz z kosztami wykonywania zadań administracyjnych: do 10% wartości dotacji.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024.

Uwaga! Jest wymagany wkład własny: Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy lub kompilację tych wkładów.

Termin składania ofert: od 13 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/

Regulamin oraz ogłoszenie konkursu na stronie : https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2025?fbclid=IwZXh0bg

W latach 2021–-2025 na finansowanie Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 200 mln zł (40 mln zł rocznie). W latach 2021-2023 w Ramach Programu dofinansowano projekty (zadania publiczne) na łączną kwotę 116 775 375,61 zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *